מקרקעין - נדלן
הסכמי שכירות לדירות מגורים
185125 ₪קניה/צפיה
1.חוזה שכירות דירה -שקלי- בטחונות- ערבות בנקאית - לטובת המשכיר
185125 ₪קניה/צפיה
2.חוזה שכירות דירה - שקלי- בטחונות- ערבים ושטר חוב - לטובת המשכיר
185125 ₪קניה/צפיה
3.חוזה שכירות דירה - דולרי- בטחונות- ערבים ושטר חוב - לטובת המשכיר
200150 ₪קניה/צפיה
4.חוזה שכירות דירה- בטחונות- ערבות בנקאית- תשלום כולל ארנונה ומים לא כולל חשמל שישולם על פי צריכה בשיקים פתוחים לידי המשכיר - לטובת המשכיר
200150 ₪קניה/צפיה
5.חוזה שכירות דירה - בטחונות- ערבות וערב אחד- תשלום כולל ארנונה ומים לא כולל חשמל שישולם על פי צריכה בשיקים פתוחים לידי המשכיר - לטובת המשכיר
185125 ₪קניה/צפיה
6.הסכם שכירות שוכר משנה - בדולרים - לטובת המשכיר
185125 ₪קניה/צפיה
7.הסכם שכירות שוכר משנה - עם אופציה- בדולרים - לטובת המשכיר
185125 ₪קניה/צפיה
8.הסכם לשכירות שוכר משנה - עם אופציה- בשקלים - לטובת המשכיר
185125 ₪קניה/צפיה
9.תוספת להסכם שכירות - הארכת תקופת השכירות - לטובת המשכיר
185125 ₪קניה/צפיה
10.הסכם שכירות דירה - שטר חוב עם ערב - לטובת השוכר
185125 ₪קניה/צפיה
11.הסכם שכירות דירה - שטר חוב עם ערב ושיקים לבטחון-לטובת השוכר
הסכמי שכירות לנכסים מסחריים
250175 ₪קניה/צפיה
1.הסכם שכירות חנות- שקלי- בטוחות- ערבות בנקאית - לטובת המשכיר
250175 ₪קניה/צפיה
2.הסכם שכירות חנות- שקלי- בטוחות- שטרי חוב וערבים - לטובת המשכיר
250175 ₪קניה/צפיה
3.הסכם שכירות חנות- שקלי- בטוחות- שטרי חוב - לטובת המשכיר
250175 ₪קניה/צפיה
4.הסכם שכירות מחסן- שקלי- בטוחות-ערבות בנקאית - לטובת המשכיר
250175 ₪קניה/צפיה
5.הסכם שכירות מחסן- שקלי- בטוחות- שטרי חוב וערבים - לטובת המשכיר
250175 ₪קניה/צפיה
6.חוזה לטובת המשכירהסכם שכירות מחסן- שקלי- בטוחות- שטרי חוב - לטובת המשכיר
250175 ₪קניה/צפיה
7.הסכם שכירות משרד- שקלי- בטוחות- ערבות בנקאית - לטובת המשכיר
250175 ₪קניה/צפיה
8.הסכם שכירות משרד- שקלי- בטוחות- שטרי חוב וערבים - לטובת המשכיר
250175 ₪קניה/צפיה
9.הסכם שכירות משרד- שקלי- בטוחות- שטרי חוב - לטובת המשכיר
250175 ₪קניה/צפיה
10.הסכם שכירות קליניקה- שקלי- בטוחות- ערבות בנקאית - לטובת המשכיר
250175 ₪קניה/צפיה
11.הסכם שכירות קליניקה- שקלי- בטוחות- שטרי חוב וערבים - לטובת המשכיר
250175 ₪קניה/צפיה
12.הסכם שכירות קליניקה- שקלי- בטוחות- שטרי חוב - לטובת המשכיר
בטוחות
1.שטר חוב- צמוד דולר
2.שטר חוב שקלי- צמוד למדד המחירים לצרכן
3.נוסח ערבות בנקאית- 7 ימים
בתים משותפים
1.מינוי נציגות זמנית
210160 ₪קניה/צפיה
2.צו בית משותף
3.תצהיר ייחוד הערות אזהרה
4.בקשה לרישום בית משותף
250175 ₪קניה/צפיה
5.תקנון מוסכם
6.תקנון מוסכם עם חדר טרנספורמציה
7.צו ביטול בית משותף
8.תבנית לכתב תביעה- צו עשה/ צו מניעה
זיכרון דברים
250175 ₪קניה/צפיה
1.זיכרון דברים הדדי ל- 2 הצדדים
250175 ₪קניה/צפיה
2.זיכרון דברים נוסח מוכר
250175 ₪קניה/צפיה
3.זיכרון דברים נוסח קונה
הסכם שיתוף במקרקעין
310220 ₪קניה/צפיה
1.הסכם שיתוף בין 2 בעלי מגרשים צמודים שעתידים לבנות בית דו משפחתי
מכתבים שימושים בשכירות נכסים
1.מכתב הודעה על סיום שכירות ופינוי מושכר
2.מכתב התראה בגין אי תשלום דמי שכירות
שטרות בקשות ותצהירים ללשכת רישום המקרקעין
1.בקשה למחיקת הערת אזהרה
2.בקשה לעיון לנסח רישום
3.בקשה לרישום הערת אזהרה נוסח חדש - משולשת
4.בקשה לרישום הערת אזהרה נוסח רגיל
5.שטר איחוד
6.שטר ביטול שכירות
7.שטר בקשה לרישום מקרקעין
8.שטר העברת זכות שכירות
9.שטר זיקת הנאה
10.שטר חלוקה
11.שטר מכר להעברת בעלות
12.שטר משכנתא
13.שטר פדיון משכנתא
14.שטר תיקון שכירות -הארכת תקופת השכירות והיוון השכירות
15.תצהיר לאימות זהות בעלים בנכס
16.תצהיר לאימות זהות בעל נכס אשר נפטר ולא רשומה תעודת זהותו בטאבו
17.לאימות זהות בעלת נכס אשר נפטרה ולא רשומה תעודת זהותה בטאבו
18.תצהיר לתיקון טעות סופר בפנקסי המקרקעין
הסכמי תיווך ושיווק
410300 ₪קניה/צפיה
1.הסכם שיווק דירות מגורים בפרויקט- בין חברה קבלנית למשווק
יפוי כח
200150 ₪קניה/צפיה
1.יפוי כח לעיון צילום ובדיקת מצב זכויות בנכס
185125 ₪קניה/צפיה
2.יפוי כח לתכנון ולבניה
185125 ₪קניה/צפיה
3.יפוי כוח בלתי חוזר למחיקת הערת אזהרה
185125 ₪קניה/צפיה
4.יפוי כח לפינוי שוכר- נספח להסכם שכירות
185125 ₪קניה/צפיה
5.יפוי כח לתשלום היטל השבחה והגשת השגות עררים בפני הרשות המקומית
185125 ₪קניה/צפיה
6.יפוי כח בלתי חוזר למכירת מקרקעין
200150 ₪קניה/צפיה
7.יפוי כח לרכישה במקרקעין
מסמכים למינהל מקרקעי ישראל
1.בקשה להעברת זכויות במגזר החקלאי
2.בקשה לקבלת מידע מוקדם על תשלום דמי הסכמה- היוון- דמי היתר לתוספת בניה
3.שטר ביטול זיקת הנאה
4.שטר זיקת הנאה
5.שטר תיקון תנאי חכירה
6.בקשה להעברת זכות שכירות במינהל- מגזר עירוני
7.הצהרה על העדר חריגות בניה
8.שטר ביטול זכות שכירות
9.שטר שכירות
10.תצהיר לאזרח זר
11.בקשה להעברת זכות שכירות- חכירה- מינהל
12.כתב העברת זכות חכירה שאינה רשומה בלשכת רישום המקרקעין- מהוון
13.שטר העברת זכות שכירות ותיקון תנאי חכירה
14.שטר תיקון שכירות- הארכת תקופת השכירות והיוון השכירות
15.תצהיר סיום בניה
תצהירי העברה ללא תמורה
250175 ₪קניה/צפיה
1.תצהירי העברת זכויות מקרקעין ללא תמורה בין בני זוג- אישה
250175 ₪קניה/צפיה
2.תצהירי העברת זכויות מקרקעין ללא תמורה בין בני זוג- גבר
דיירות מוגנת
200150 ₪קניה/צפיה
1.כתב תביעה פינוי דייר מוגן בגין אי תשלום
7535 ₪קניה/צפיה
2.מכתב דרישה להעלאת דמי שכירות בעסקים בהתאם לתקנות
הוצאה לפועל
חינםהורדה/צפיה
1.אזהרה
חינםהורדה/צפיה
2.בקשה לאיחוד תיקים- טופס 7
חינםהורדה/צפיה
3.בקשה לראש ההצל"פ
חינםהורדה/צפיה
4.בקשת זוכה 2
חינםהורדה/צפיה
5.בקשת זוכה לפעולות כספיות
חינםהורדה/צפיה
6.בקשת חייב 2
חינםהורדה/צפיה
7.אישור מסירה
חינםהורדה/צפיה
8.בקשה לביצוע שטר
חינםהורדה/צפיה
9.בקשת זוכה 1
חינםהורדה/צפיה
10.בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים
חינםהורדה/צפיה
11.בקשת חייב 1
חינםהורדה/צפיה
12.טופס ויתור סודיות
דיני עבודה
הסכמי העסקה
310220 ₪קניה/צפיה
1.הסכם העסקת עובד זוטר בחברה
310220 ₪קניה/צפיה
2.הסכם עבודה אישי בין חברה ליועץ חיצוני למתן שירותי ייעוץ- ריטיינר שקלי צמוד שער דולר
310220 ₪קניה/צפיה
3.הסכם העסקת פקיד בחברה
310220 ₪קניה/צפיה
4.הסכם עבודה אישי בין חברה ליועץ חיצוני למתן שירותי ייעוץ- שכר לפי שעות- שקלי צמוד שער דולר
310220 ₪קניה/צפיה
5.הסכם העסקת פקידה בחברה
250175 ₪קניה/צפיה
6.הסכם עבודה אישי- מעביד- עובד
כתבי התחיבות לשמירה על סודיות
185125 ₪קניה/צפיה
1.כתב התחייבות עובד לשמירת סודיות
185125 ₪קניה/צפיה
2.כתב התחייבות עובדת לשמירת סודיות
כתבי סילוק וויתור על טענות של עובדים כלפי מעבידיהם
310220 ₪קניה/צפיה
1.כתב הודאת סילוק וויתור עובד המעיד כי אין לו תביעות כנגד המעביד
310220 ₪קניה/צפיה
2.כתב סילוק וויתור של עובדת המעידה כי אין לה טענות כלפי המעסיק
כתבי תביעה
310220 ₪קניה/צפיה
1.כתב תביעה - עובד שפוטר מחברת אבטחה- לתשלום פיצויי פיטורין אי מתן הודעה מוקדמת דמי הבראה דמי חופשה שנתית דמי חג
310220 ₪קניה/צפיה
2.כתב תביעה לתשלום פיצוי פיטורין והלנה
3.פורמט כתב תביעה לתשלום פיצוי פיטורין
מעמד אישי- צוואות וירושות
צוואות
250175 ₪קניה/צפיה
1.צוואה הדדית בין בני זוג נשואים- זכר המוריש הכל לאישתו ולאחר פטירתה לילדיו
250175 ₪קניה/צפיה
2.צוואה הדדית בין בני זוג- נקבה המורישה הכל לבעלה ולאחר מותו לביתה הקטינה באמצעות מנהל עזבון
250175 ₪קניה/צפיה
3.צוואה הדדית בין בני זוג נשואים- נקבה המורישה הכל לבעלה ולאחר פטירתה לילדיה
250175 ₪קניה/צפיה
4.צוואה-זכר יחיד מוריש הכל לביתו בלבד
250175 ₪קניה/צפיה
5.צוואה-זכר יחיד מוריש לאחרים בחלקים שווים
250175 ₪קניה/צפיה
6.צוואה-זכר יחיד מוריש הכל לבנו בלבד
250175 ₪קניה/צפיה
7.צוואה-זכר יחיד מוריש לילדיו בחלקים שווים
250175 ₪קניה/צפיה
8.צוואה-נקבה יחידה מורישה הכל לביתה בלבד
250175 ₪קניה/צפיה
9.צוואה-נקבה יחידה מורישה לאחרים בחלקים שווים
250175 ₪קניה/צפיה
10.צוואה-נקבה יחידה מורישה הכל לבנה בלבד
250175 ₪קניה/צפיה
11.צוואה-נקבה יחידה מורישה לילדיה בחלקים שווים
מסמכי רשם הירושות
1.בקשה להעתקי צווים
2.בקשת צו ירושה
3.בקשת צו קיום צוואה
4.הודעה ליורש על פי דין
5.הודעה ליורש על פי צוואה
6.תצהיר הסתלקות מעזבון- נקבה
7.תצהיר הסתלקות מעזבון-זכר
8.בקשה למינוי מנהל עזבון
רשם המשכונות
הסכמי משכון
210160 ₪קניה/צפיה
1.הסכם למשכון נושה ולווה בגין הלוואה
210160 ₪קניה/צפיה
2.הסכם למשכון זכויות עובד בחברה בגין התחייבויות כספיות
210160 ₪קניה/צפיה
3.הסכם שעבוד ומשכון קרקע מינהל כנספח להסכם רכישה
טפסים לרשם המשכונות
1.הודעה על שינוי פרטי משכון
2.טופס הודעת מישכון ברשם המשכונות
3.הודעה על ביטול משכון
4.הודעת העברה - טופס 7
5.נספח א' להודעת משכון - נושים-חייבים נוספים
6.הודעה על המחאות זכות
7.טופס בקשת עיון
ביטוח לאומי
אבטלה
1.אישור המעסיק על תקופת ההעסקה והשכר
2.תביעה לדמי אבטלה
3.תביעה למענק למובטל העובד בשכר נמוך
ביטוח וגביה
1.ביטול ייצוג
2.בקשה לתיקון מקדמות
3.הוספה- ביטול משתמשים
4.הוראה לחיוב חשבון וביצוע הסכם בהוראת קבע
5.יפויי כח למיצג
6.שאלון לקביעת תושבות לשוהה בחו'ל
7.בקשה לביטול-הפחתת קנסות והצמדה
8.דין וחשבון רב שנתי
9.הוראה לביטול חיוב הרשאה
10.הצהרה על שיתוף בנכסים
11.שאלון לידועים בציבור
12.בקשה להחזר יתרת זכות
13.דין וחשבון רב שנתי מפורט
14.הוראה לחיוב חשבון
15.הצהרת עיסוקים
16.שאלון לקביעת תושבות - בעלי אשרה לתושב ארעי
הבטחת הכנסה
1.אישור המעסיק על העסקת עובד יומי
2.טופס מילוי עצמי-תביעה לגמלת הבטחת הכנסה
מילואים
1.אישור המעסיק על עבודה ושכר
2.תביעה אישית לתגמולי מילואים
3.בקשה לקבלת מקדמה מהמוסד על חשבון תגמולי מילואים
4.תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים
5.טופס תביעה להענקה בעד השתתפות בחינוך קדם צבאי
פשיטות רגל
1.תביעה לתשלום חוב לקופת גמל
2.תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורין
אלימות במשפחה
1.תביעה לתגמולים על פי חוק התגמולים
דמי פגיעה בעבודה
1.אישור למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה – עצמאי
2.טופס למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה
3.תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה
כללי
1.הודעה על עדכון פרטים אישיים
2.בקשה להענקה מטעמי צדק
3.בקשה למשרה פנויה בשרות המדינה
4.נספח לטופס בקשה למשרה פנויה
5.בקשה לקבלת מידע במסגרת חוק חופש המידע
6.כתב ויתור לחברות הביטוח
7.בקשה למסירת מידע
8.בקשת גוף ציבורי לקבלת מידע
9.כתב ויתור סודיות והרשאה למסירת מידע
מענק לעבודה נדרשת
1.תביעה לתשלום מענק
קרנות
1.בקשה למענקי מחקר ופרויקטים מיוחדים - קרן מנוף
2.בקשה לקבלת סיוע מהקרן לפיתוח שירותים לנכים מאת גופים פרטיים- המפעילים מסגרות דיור לאנשים עם פיגור שכלי
3.טופס בקשה לקבלת סיוע מהקרן לפיתוח שירותי נכים
אמהות
1.אישור רפואי לגמלה לשמירת הריון
2.תביעה להארכה או פיצול דמי לידה- דמי חופשה למאמצת
3.תביעה לתשלום דמי לידה לאב הזכאי לחופשת לידה
4.נספח לטופס תביעה לדמי לידה וקצבת ילדים של עובדי מדינה בשליחות
5.תביעה למענק לידה ולמענק אשפוז
6.תביעה לתשלום קצבת לידה לידת שלישיות או יותר
7.תביעה לדמי לידה-לדמי חופשה לאם מאמצת
8.תביעה לתשלום גמלה לשמירת הריון
דמי תאונה
1.תביעה לתשלום דמי תאונה
מזונות
1.בקשה לתשלום עפ'י חוק המזונות
סיוע במימון מחקרים
1.בקשה למענק לתלמידי תואר שלישי
טפסים שימושיים למשרד הפנים
חינםהורדה/צפיה
1.בירור פרטים על נוסע- כניסות ויציאות לחו'ל
חינםהורדה/צפיה
2.טופס בקשה לקבלת פרטי רישום- כתובת ותעודת זהות- משרד הפנים
חינםהורדה/צפיה
3.תמצית רישום ממרשם האוכלוסין- תעודת לידה פטירה
חינםהורדה/צפיה
4.בקשה לאיתור מען
חינםהורדה/צפיה
5.טופס בקשה לקבלת תעודת פטירה- משרד הפנים
פנדקאות
חינםהורדה/צפיה
1.בקשה לאישור הסכם נשיאת עוברים
חינםהורדה/צפיה
2.דרישות רפואיות מההורים המיועדים
חינםהורדה/צפיה
3.תצהיר לאב המיועד
חינםהורדה/צפיה
4.תצהיר למיועדת לאם נושאת
חינםהורדה/צפיה
5.הצהרת רופא מומחה במיילדות וגניקולוגיה
חינםהורדה/צפיה
6.תצהיר לאם המיועדת
מינוי אפוטרופוס
185125 ₪קניה/צפיה
1.בקשת מינוי אפוטרופוס לבית משפט לענייני משפחה- חסויה וביתה
185125 ₪קניה/צפיה
2.בקשת מינוי אפוטרופוס לבית משפט לענייני משפחה- חסויה ובנה- ייצוג עורך דין
185125 ₪קניה/צפיה
3.בקשת מינוי אפוטרופוס לבית משפט לענייני משפחה- חסויה וביתה- ייצוג עורך דין
185125 ₪קניה/צפיה
4.תצהיר למינוי כאפוטרופוס לחסויה את בנה- עם אימות עורך דין
185125 ₪קניה/צפיה
5.בקשת מינוי אפוטרופוס לבית משפט לענייני משפחה- חסויה ובנה
185125 ₪קניה/צפיה
6.דוגמת תצהיר למינוי כאפוטרופוס לחסויה את בתה- עם אימות עורך דין
חברות
מסמכים להקמת חברה
250175 ₪קניה/צפיה
1.תקנון חברה
250175 ₪קניה/צפיה
2.הסכם מייסדים
3.טופס בקשה לרישום חברה
4.טופס הצהרת דירקטורים ראשונים
מסמכים שימושים לרשם החברות
1.בקשה לרישום חברה
2.הודעה בדבר שינויים בהרכב דירקטוריון
3.דוח שנתי של חברה
4.הודעה על מען משרד רשום או כל שינוי בו
5.בקשה לפירוק חברה
6.שטר העברת מניות
7.דוגמת דין וחשבון על מצב עסקים בפירוק-פשיטת רגל
8.הודעה על העברת מניות- נוסח חדש עם תצהיר
הסכמי ממון
חינםהורדה/צפיה
1.אימות נוטריון להסכם ממון שנכרת לפני הנישואין
190100 ₪קניה/צפיה
2.הסכם ממון בין ידועים בציבור
מיסוי מקרקעין
חינםהורדה/צפיה
1.בקשה למסירת מידע
חינםהורדה/צפיה
2.טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה
חינםהורדה/צפיה
3.עדכון פרטי עורך דין
חינםהורדה/צפיה
4.בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין
חינםהורדה/צפיה
5.טופס השגה לפי סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין
חינםהורדה/צפיה
6.תצהיר על ביטול מכירה
חינםהורדה/צפיה
7.הודעה על נאמנות לפי סעיף 74
חינםהורדה/צפיה
8.נתונים לצורך חישוב מס שבח מקרקעין
רשם האגודות השיתופיות
חינםהורדה/צפיה
1.תנאים לשינוי תקנון אגודה
חינםהורדה/צפיה
2.בקשה לרישום אגודה שיתופית
חינםהורדה/צפיה
3.תצהיר בדבר שינויים בתקנון אגודה
חינםהורדה/צפיה
4.נספח לדוחות כספיים
הסכמי מתנה
250175 ₪קניה/צפיה
1.הסכם מתנה- הורים המעבירים זכויותיהם בדירה לביתם
250175 ₪קניה/צפיה
2.הסכם מתנה- הורים המעבירים זכויותיהם בדירה לבנם
הסכמי הלוואה
250175 ₪קניה/צפיה
1.הסכם הלוואה-2 מלווים ו- 2 לווים- שקלים- צמוד למדד מחירים לצרכן- בטחון שטר חוב
250175 ₪קניה/צפיה
2.הסכם הלוואה-2 מלווים ו- 2 לווים- שקלים- צמוד למדד מחירים לצרכן- בטחון שטר חוב משכון ומשכנתא
250175 ₪קניה/צפיה
3.הסכם הלוואה- 2 מלווים- 2 לווים- דולרים- בטחון שטר חוב
250175 ₪קניה/צפיה
4.הסכם הלוואה- מלווה- לווה- דולרים- בטחון שטר חוב
250175 ₪קניה/צפיה
5.הסכם הלוואה-מלווה ולווה- שקלים- צמוד למדד מחירים לצרכן- בטחון שטר חוב
משרד הבטחון
אגף שיקום
1.תביעה בגין חבלה
2.תביעה בגין מחלה
חיילים משוחררים
1.טופס בקשה להלוואה לחיילים משוחררים
2.טופס בקשה למשיכת כספים מפיקדון חייל משוחרר
3.טופס פיטורין מהעבודה בשל-בזמן שרות מילואים
4.טופס פניה למעסיקים- הזמנת חיילים משוחררים לעבודה
פניות ציבור
1.בקשה לאישור המשך מימון לימודים
2.בקשה לבדיקה חוזרת ע'י ועדה רפואית
3.בקשה למענק השתתפות במימון לימודים לילדי נכים
4.בקשה לעדכון פרטי חשבון בנק
5.בקשה לקבלת חומר רפואי - פרוטוקול וועדה רפואית
6.בקשה לקבלת מידע בגין 'חוק חופש המידע'
7.בקשה לתגמול מיוחד לפי תקנה 14-15 לתקנות הנכים (טיפול רפואי)
8.דף הסבר להזמנה לוועדה רפואית
9.דף הסבר לטופס בקשה להשתתפות בשכ'ל לילדי נכים
10.החזר הוצאות נסיעה לטיפול רפואי
11.הצהרה בדבר הכנסות לצורך קביעת שעור תגמול חודשי
12.הצהרה ועדכון פרטים אישיים
13.טופס בקשה לקבלת מידע רפואי-אישי מצה'ל
14.טופס ערעור על החלטת ועדה עליונה
בתי משפט
תביעות פינוי
350220 ₪קניה/צפיה
1.תביעה לפינוי שוכר מדירה
175100 ₪קניה/צפיה
2.תצהיר תמיכה לתביעת פינוי שוכר מדירה
כללי
1.טופס פתיחת הליך
2.כתב התחייבות בבקשה לעיקול
בקשת הארכת מועד להגשת כתב הגנה
1.בקשה מוסכמת להארכת מועד להגשת כתב הגנה
בקשה לזימון עדים
1.בקשה לזימון עדים מטעם הנתבע
2.בקשה לזימון עדים מטעם התובע
בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה בבית משפט שלום ומחוזי
1.בקשה למתן פס"ד בהעדר הגנה בסדר דין מהיר
2.בקשה למתן פס"ד בהעדר הגנה בסדר דין מקוצר
3.פסיקתא מצורפת לבקשה למתן פס"ד בהעדר הגנה
4.פסיקתא מצורפת לבקשה למתן פס"ד בהעדר הגנה בסדר דין מקוצר- פינוי וסילוק יד
הסכמי פשרה
210160 ₪קניה/צפיה
1.בקשה מוסכמת למתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה
210160 ₪קניה/צפיה
2.בקשה מוסכמת למתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בית משפט מחוזי
210160 ₪קניה/צפיה
3.בקשה מוסכמת למתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בית משפט שלום
צו מניעת הטרדה מאיימת
1.בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד
2.כתב ערובה נספח לבקשה למניעת הטרדה
תצהיר גילוי מסמכים
1.תצהיר גילוי מסמכים מטעם תובע
2.תצהיר גילוי מסמכים מטעם נתבע
סדר דין מהיר
1.הודעה לצד ג'- הזמנה לדיון בסדר דין מהיר
2.הזמנה לדיון בסדר דין מהיר
3.תצהיר בסדר דין מהיר
רכישת רכב
חינםהורדה/צפיה
1.הסכם למכירת רכב
שותפויות
חינםהורדה/צפיה
1.טופס בקשה לרישום שותפות
חינםהורדה/צפיה
2.הודעה על שינויים שחלו בשותפות
טפסי מס הכנסה
טפסים לדוח השנתי 2008
1.דו'ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס- טופס 135
2.דין וחשבון חברה- טופס 1214
3.דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו'ל - טופס 1327
4.הדין וחשבון על הכנסות- טופס 1301
5.הודעה על פעולות שהן תכנון מס חייב בדיווח - מס הכנסה- טופס 1213
6.טופס עזר לנספח ג(2)- טופס 1326 א
7.נספח א' לטופס הדו'ח השנתי ליחיד- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד- טופס 1320
8.נספח ב' לטופס הדו'ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד- טופס 1321
9.נספח ג' לטופס הדו'ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2008- טופס 1322
10.נספח ג(1) לטופס דו'ח השנתי- טופס 1325
11.נספח ג(2) לטופס דו'ח השנתי- טופס 1326
12.נספח ד' לטופס הדו'ח השנתי לחברה - הכנסות מחו'ל ומס ששולם עליהן- טופס 1323
13.נספח ד' לטופס הדו'ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו'ל ומס ששולם עליהן- טופס 1324
14.נספח לדו'ח השנתי- הפסדים מועברים ויתרת ניכוי בשל אינפלציה- טופס 1344
15.נספח לדו'ח השנתי- ניכוי נוסף בשל פחת- טופס 1343
16.תקנות מס הכנסה (פחת) - פרטים על נכסים שניתן לתבוע עבורם פחת- טופס 1342
טפסים כללים
1.הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד- טופס 161
2.אישור מסירת מידע וויתור על סודיות מהביטוח הלאומי- טופס 169 ב
3.אישור עפ'י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 2008- טופס 106
4.באישור תושבות -טופס 1312 א
5.בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב - טופס 1312
6.בקשה לאישור תקופת שומה מיוחדת - טופס 2604
7.בקשה לביטול-הקטנה מקדמות- טופס 2216 א
8.בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי מייצג- טופס 117
9.בקשה להקלת ותיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה- טופס 116
10.בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת- טופס 116 א
11.בקשה לנכוי מס הכנסה מוקטן מריבית-טופס 116 ב
12.בקשה לפטור ממס - טופס 1516
13.בקשה לפטור-הקטנה של ניכוי במקור- טופס 2542
14.בקשה לפריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודת מס - טופס 116 ג
15.בקשה לקבלת הקלה במס ליחיד הזכאי לקבלת תואר אקדמי-תעודת הוראה- טופס 119
16.בקשה לקבלת הקלה במס ליחיד הזכאי לקבלת תואר אקדמי-תעודת מקצוע החל משנת '08- טופס 119
17.בקשה לקבלת מידע ע'פ חוק חופש המידע התשנ'ח, 1998 - טופס 1245
18.בקשה לקבלת פנקס דיווח למעסיק יחיד המעסיק עובד זר- טופס 3333
19.בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס- טופס 159
20.בקשת עמית מקופת גמל למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס- טופס 159 א
21.דו'ח על קיום שותפות- טופס 1504
22.דו'ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה- טופס 5329
23.דין וחשבון לחקלאי - טופס 1220
24.דין וחשבון על חלוקת דיבידנד- נספח ב לטופס 1214
25.הודעה בדבר בחירת יוצר מייצג נהנה מייצג- טופס 144
26.הודעה והצהרה לחישוב נפרד של המס על הכנסת בני-זוג- טופס 4431
27.הודעה והצהרה על ניכוי מס הכנסה מוקטן ממשכורת בעד עבודת משמרות- טופס 105
28.הודעה על העברת נכסים לחברה - טופס 1512
29.הודעה על חלוקות שקיבל נהנה- טופס 149
30.הודעה על ייחוס הכנסות ליוצר בנאמנות תושבי ישראל /ייחוס הכנסות לנהנה בנאמנות לפי צוואה- טופס 148
31.הודעה על ייחוס הכנסות לנהנה בעקבות חלוקה- טופס 142
32.ההודעה על יצירת נאמנות או על הקניה לנאמנות- טופס 147
33.הודעה על פרטי נאמנות - טופס 151
34.הודעה על רווח הון וחישוב המס המגיע - טופס 1399
35.הודעת עובד עקב פרישה מעבודה- טופס 161א
36.הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות - טופס 161 ב
37.החלטת מייצג בענין גובה דרישת המקדמות - טופס 2216 ב
38.העברת נכסים מאדם לחברה- טופס 1512 א
39.הצהרה בדבר קביעת 'בן זוג רשום'- טופס 4435
40.הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ - טופס 150
41.הצהרה על נאמנות בלתי הדירה- טופס 141
42.הצהרה על נאמנות נהנה תושב חוץ - טופס 143
43.הצהרה על עסקאות בינלאומיות - טופס 1385
44.הקטנה או ביטול מקדמות ע'י מייצג - טופס 2216 ג
45.כרטיס עובד- טופס 0101-130
46.כרטיס רישום תשלומים וניכויים במקור- טופס 801
47.פירוט חוב המעביד לפיצויים ליום- טופס מק-11
48.פרטים על הכנסות ונכסים מחו'ל בלבד - טופס 5329 ב
49.פתיחת תיק לנאמנות במס הכנסה- טופס 152
50.קביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה-טופס 169 א
51.תעודה רפואית לצורך תביעת זיכוי ממס לפי פקודת מס הכנסה - טופס 127
52.תקציר דו'ח משוער חברות- טופס 1262
פשיטות רגל וכינוסים
חינםהורדה/צפיה
1.טופס 1 - בקשה לפירוק חברה
חינםהורדה/צפיה
2.טופס 4 - בקשת החייב למתן צו כינוס ולהכרזתו פושט רגל
חינםהורדה/צפיה
3.טופס 5 - דין וחשבון על חובות ונכסים
חינםהורדה/צפיה
4.טופס 5א - כתב ויתור על סודיות
חינםהורדה/צפיה
5.טופס 8 - כתב ערבות לתפקיד כונס זמני - נאמן - מפרק חברה
חינםהורדה/צפיה
6.טטופס 13 - הצעת פשרה בהליכי פשיטת רגל
חינםהורדה/צפיה
7.טופס משולב - דו'ח על מצב עסקים בעניין פושט הרגל- החברה בפירוק
חינםהורדה/צפיה
8.תעודת השלמה - טופס לדוגמא לתעודת השלמה בבקשה לפירוק חברה

סינון מסמכים

רשימת קטגוריות

קניה בטוחה

וואלה PAY הינה מערכת התשלום החדשנית והבטוחה ביותר ברשת כיום. מערכת זו עומדת בדרישות המחמירות ביותר של אבטחת מידע ברשת. כל פעילות התשלום ב וואלה PAY נעשה בפיקוח מלא של חברת וואלה ו וואלה-שופס.

שביעות רצון מובטחת. אם הטפסים לא יעמדו בדרישותיך כספך יוחזר לך במלואו credit cards